FLIPPED CLASSROOM

En ensam lärare som föreläser inför en grupp studenter är den förhärskande bilden av undervisning, lärarcentrerad undervisning, där fokus ligger på hur läraren lär ut iställer för på elevernas lärande. Elevcentrerad undervisning innebär en förflyttning av fokus från hur lärare lär ut till elevers lärande.

 

Även lärarens roll förändras från förmedlare av kunskapsinnehåll till handledare eller guide när eleverna går från passiva mottagare till aktiva deltagare i lärandeprocessen (Brown 2012).

 

Flipped classroom eller det flippade klassrummet, som det kallas på svenska, definieras som en undervisningsmodell för klassrumsbaserad undervisning, där föreläsningar inte längre får något, eller väldigt lite, utrymme under lektionstid. En del av lektionsinnehållet delas istället med eleverna på internet innan lektionen i olika former. På så sätt skapas ett mer interaktivt och deltagande klimat i klassrummet när det flippade lektionsinnehållet ska bearbetas. Det finns inte ett enda standardformat av modellen, men kärnan i undervisningsmodellen är att läraren tillhandahåller instruktioner med hjälp av t.ex. inspelade filmklipp eller annat interaktivt material. lassrumslektionen blir sedan platsen där eleverna deltar i kollaborativt lärande.

 

Det flippade klassrummet innebär ett större ansvar för eleven att aktivt ta del av undervisningen. Det innebär också att läraren kan använda det frigjorda utrymmet på lektionstid till pedagogiskt väl genomtänkta aktiviteter för eleverna som skapar möjligheter till ett elevgenererat meningsinnehåll, demonstration och skapande.

 

Modellen består av två separata delar. Den ena delen består av förberedande hemuppgifter, som förmedlas antingen digitalt eller analogt och den andra delen består av kollaborativt arbete i klassrummet utifrån dessa uppgifter.

 

Inför ett moment förbereder läraren det centrala innehållet med genomgångsmaterial i form av till exempel en videofilm, wiki, podcast eller text på en blogg. Alternativt används material som någon annan producerat. Eleverna får sedan i uppgift att gå igenom materialet så många gånger de behöver för att förstå innehållet före nästa lektion. Detta innebär att lektionen kan ägnas åt fördjupning, analys, individuell anpassning samt feedback. Studier har visat att metoden kan leda till markanta förbättringar i elevresultat. Filmade genomgångar för att kunna flippa klassrummet finns numera finns tillgängliga inom i princip samtliga skolämnen. På Wikimedia commons finns en mängd filmer kategoriserade som flippade filmer på svenska. 

 

EPA - en metod att använda i det flippade klassrummet. EPA står för enskilt, par, alla och handlar om att eleven först ska tänka själv, sedan delge sina tankar för en kompis eller en liten grupp och slutligen ska tankarna lyftas i helklass. Läraren får syn på vad eleverna har för uppfattning, var de befinner sig i sitt lärande och kan då planera sin fortsatta undervisning utifrån det. Eleverna får syn på varandras tankar och kan utveckla sina egna genom att få ta del av andras.Den metoden har använts i del av de övningar som finns med i läromedlet.

 

Ytterligare information hittar du här om vad ett flippat klassrum innebär

 

Om du vill läsa mer ingående om flippat klassrum: Flipp eller flopp, en fenomenografisk studie om lärares uppfattningar om undervisning i flippat klassrum